Tài liệu học tập

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toán tại doanh nghiệpMẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ
TẠI DOANH NGHIỆP

                                                     MỞ ĐẦU

1.     Lý do chọn đề tài
2.     Mục đích nghiên cứu
3.     Đối tượng nghiên cứu
4.     Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5.     Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tế)
6.     Cấu trúc đề cương: Nội dung đề cương gồm hai chương ngoài mở bài (Nêu tên hai chương đó)
           + Chương 1: Thực trạng công tác kế toán ở đơn vị thực tập
           + Chương 2: Nhận xét và có kiến nghị, kết luận về đơn vị thực tập, về trường

Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger