Ứng dụng học Tiếng Anh Trên điện thoại

Đề cương ôn tập Vật Lý lớp 8 học kỳ 1A. Lý thuyết:
Câu 1: Nêu dấu hiệu để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên?
-      Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc..
-      Khi vị trí của một vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.
Câu 2: Nêu thí dụ về chuyển động cơ?
-      Đoàn tàu rời ga, nếu lấy nhà ga làm mốc thì vị trí của đoàn tàu thay đổi so với nhà ga. Ta nói, đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga. Nếu lấy đoàn tàu làm mốc thì vị trí của nhà ga thay đổi so với đoàn tàu. Ta nói, nhà ga chuyển động so với đoàn tàu.
Câu 3: Nêu tính tương đối của chuyển động và đứng yên?
-      Một vật vừa có thể chuyển động so với vật này, vừa có thể đứng yên so với vật khác. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối, phụ thuộc vào vật được chọn làm mốc.
Câu 4: Nêu ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ?
-      Hành khách ngồi trên toa tàu đang rời ga :
- Nếu lấy nhà ga làm mốc, thì hành khách đang chuyển động so với nhà ga.
- Nếu lấy đoàn tàu làm mốc, thì hành khách đứng yên so với đoàn tàu và nhà ga chuyển động so với đoàn tàu.

Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger