Ứng dụng học Tiếng Anh Trên điện thoại

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 8 học kỳ 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ 1
MÔN HOÁ HỌC - LỚP 8

A. LÝ THUYẾT:
1. Nguyên tử - Phân tử.
2. Đơn chất – Hợp Chất
3. Hóa trị - Lập CTHH
4. Phản ứng hóa học
5. Định luật bảo toàn khối lượng
6. Phương trình hóa học
7. Mol – Khối lượng mol – Thể tích mol của chất khí.
8. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
9. Tỉ khối của chất khí
10. Tính theo công thức hóa học
11. Tính theo phương trình hóa học
B. BÀI TẬP:
Bài 1:  Lập công thức hóa học của những hợp chất có hai nguyên tố gồm:
          Na(I), Mg(II), Ba(II), Al(III), Fe(III), Pb(II) lần lượt với các nguyên tử và nhóm nguyên tử sau:
          a) PO4(III)       b)  NO3(I)         c) SO4(II)      d) OH(I)   e) CO3(II)
Bài 2: Đốt cháy hết 9g kim loại magiê trong không khí thu được 15g hợp chất magiê oxit. Biết rằng, magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong không khí
a)     Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
  b)  Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.
Bài 3: Viết và cân bằng các phương trình hóa học biểu diễn các quá trình hóa học sau đây:
a)     Đốt cháy bột nhôm trong oxi thu được nhôm oxit.
b)    Đốt cháy cacbon trong không khí, thu được cacbon(IV) oxit.
c)     Cho canxi oxit tác dụng với nước, thu được canxi hiđroxit: Ca(OH)2
d)    Đốt cháy khí metan CH4  thu được cacbon(IV) oxit và hơi nước.
e)  Nung sắt (III) hiđroxit Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được Fe(III) oxit và hơi nước.
Bài 4: Cho các công thức hoá học của các hợp chất sau: K2O, MgCl2, AlSO4, Zn(OH)2, CaSO4, NaCl2. Hãy chỉ ra công thức hoá học đúng, công thức hoá học sai và sửa lại các công thức sai thành công thức đúng.

Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger